Report

En nationell rapport presenterades för våra intressenter i oktober 2016. Utdrag presenteras här.

2 veckor efter det att kommuner och regioner är klara med datainsamlingen finns en PowerPoint-rapport (även i PDF-format) framtagen. Den finns på kommun-, kommungrupps-, läns- eller regionnivå och naturligtvis för riket som helhet.

A national report was presented to our stakeholders in October 2016. Extracts are presented here .

2 weeks after municipalities and regions have completed data collection, a PowerPoint report (also in PDF format) has been created. It is located at the municipal, municipal, county or regional level and, of course, for whole Sweden as a country.

Choose a survey