De nya svenskarnas röst!

Vi är en kanal för att föra fram nyanländas idéer, åsikter och erfarenheter. Många tusen nyanlända har de senaste åren fört fram sina erfarenheter och framtidsdrömmar till oss och svarat på våra samarbetspartners frågor.

Kommunerna är våra partners som låter elever fylla i ett frågeformulär under lektionstid. De ställer egna lokala frågor och får svar från de nya svenskarna om den egna kommunen.

Nytt för 2018 är vårt samarbete med World Values Survey. Våra 30 Invandrarindex kommuner får sällskap med lika många kommuner som svarar på frågor huvudsakligen om värderingar. Även Invandrarindex 30 ursprungliga kommuner får ett antal frågor om värderngar.
I Migrant World Values Survey ingår även migranter som varit länge i Sverige. Ett antal personer rekryteras av kommunerna som också svarar på Migrant Word Values Surveys frågor.

En annan nyhet är vårt samarbete med Karolinska Institutet, framförallt kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) Förutom att frågor som berör SRHR i Invandrarindex och i Migrant World Values Survey genomförs en större undersökning i Stockholms län med inriktning mot hälsa. Detta sker tillsammans med Karolinska Institutet och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Under 2019 kommer troligen cirka 100 kommuner att genomföra intervjuer med Invandrarindexmetoden inklusive de 30 som genomför basundersökningen.

Vi hoppas att ni vill lyssna på Invandrarnas röst innan viktiga beslut fattas!

Spara

Gå till frågeformuläret